976වයස අවුරුදු 95 කි. වයිද්යවරයෙකි. නම හබට් සෆිකිය. ඔහුට යුදෙවු සංහාරය එනම් ඖස්ටිවිච්හි සිදුවූ අවම වශයෙන් පුදගලයින් 3681 ක ගේ ගාතන සම්බන්දයෙන් නඩු විබාගයකට මුහුණ දීමට සිදුව තිබේ. ගාතන සිදුවුයේ නාසි මරණ කදවුරකය. නඩු විබාගය පැවතෙන්නේ ජර්මනියෙදිය. ඒ සදුදාය.නඩු පවරන්නන් කියා සිටින්නේ ඔහු ගැස් කාමර වලට යන පාරේ නැවතී සිටි බවත් සිරකරුවන් කාණ්ඩ වශයෙන් මරණය වෙත යනු ඔහු සාක්ෂි දැරූ බවත්ය. ඔහු අදහනාගාර වලින් දුම යනු නිරීක්ෂණය කල බවත් ඒ නිසා ඔහු සිදුවුයේ කුමක්ද යන්න බවට ඔහුගෙන් යම් තොරතුරක් ලද හැකි බවට නඩු පවරන්නන් තර්ක කරනු ඇත.

මෙම ලිපිය සම්පුර්ණයෙන් ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.theguardian.com/world/2016/feb/29/auschwitz-medic-hubert-zafke-trial-germany

Advertisements