2280ඩේන්මාකයේ කාන්තාවන් නායකත්වය දරන මුස්ලිම් පල්ලි විවුර්ත කෙරේ. එහි සියලු ඉමාම්වරු කාන්තාවන් වේ. සිකුරාදා යාඥ හැර එම පල්ලි වල සෙසු සියලු කටයතු පිරිමි සදහාද විවුර්ත බව පැවසේ. මෙය මෙතෙක් පැවතී පුරුෂාදිපත්යට අබියෝග කිරීමකි. ස්කැන්දිනේවියාවේ ප්‍රථම කාන්තා මෙහෙයවන මුස්ලිම් පල්ලිය කෝපන්හේගන් හි විවුර්ත කෙරිනි. මේ තත්වය විවාදයට සහ සාකච්චාවට විවුර්තව පවතී.

මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීම සදහා පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.theguardian.com/world/2016/feb/12/women-led-mosque-opens-in-denmark

Advertisements