1329මේ එංගලන්තයේ සහ වේල්සයේ සංකයාලේකනයන්ට අනුවය. එය ප්‍රසිද්ද කලේ සන්කයලේකන පිළිබද ජාතික කාර්යාලයයි. 30% ක් ස්ත්‍රී දුෂණයට ගොදුරුවන ගැහැණු ළමයි අවුරුදු 16 ට අඩු අය වේ. මේ අපරාදයට ගොදුරුවන්නේ වඩාත් තරුණ සහ පහසුවෙන් බිදෙන සුළු අයයි. තරුණ කාන්තාවන්ට සහ ගැහණු ළමුන්ට අපරාද සිදුකර නිදහසේ සිටීම පිළිබද විශ්වාසයද වැරදිකරුවන්ට තිබේ.

මෙම ලිපිය සම්පුර්ණයෙන් ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.theguardian.com/uk-news/2016/feb/11/30-of-female-victims-under-16

Advertisements