1ca2106b891a4458b008808b12d35553_184b81834c800e48ee95e14c9ea1932774_18fd766a2608d0496fa89860c3363614f0_18

ලොව අන් කිසිදු රටකට වඩා බිමත් මිනිසුන් සිටින්නේ දකුණු කොරියාවේය. එය නොබෝකලකින් නතර වෙයිද සිතිය නොහැක. දකුණු කොරියානු පුද්ගල ජිවිත තුල බීමත්කම අනිවාර්ය අංගයක් වී ඇත. එහි මත්පැන් ලාබය. මිනිසුන් ආතතිය පාලනය කිරීමට මත්පැන් වලට පුරුදුව තිබේ. දකුණු කොරියාවේ වැඩ කරන පැය ගණනය අන් සැම රටකමටම වඩා වැඩිය. හාල් වලින් සදු සොජු නම් ස්ප්‍රිතු විශේෂය මෙහිදී වැඩි වශයෙන් පරිබෝජනය කෙරේ. මෙය දැන් එරට බරපතල ප්‍රශ්නයක් වී තිබේ.

මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/02/country-world-worst-drink-problem-160202120308308.html

Advertisements