51214928

මෙසේ කියන්නේ පෙන්ටගන් හි ප්‍රදනියාය. එනම් අයි එස් අයි ට විරුද්දව සටන් කරනවයි කියන සහයෝගී කණ්ඩායම් කිසිවක් කරන්නේ නැති බවයි. ඉස්ලාම් රාජ්‍ය කණ්ඩායම ඉරාකයේ සහ සිරියාවේ ක්‍රියාත්මක වේ. ඔවුන් ජිහද්වරුන් විනාශ කිරීමට කිසිවක් සිදු නොකරන බව එකසත් ජනපද ආරක්ෂක ලේකම් ඇස්ටන් කටාර් කියා සිටි. මෙම සහයෝගී කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් ගණන 65 කි. ඔවුන්ගේ සටන් පාටය එක මෙහෙයුමක් වැඩි ජාතින් ගණනක් යන්නය.

මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.theguardian.com/world/2016/jan/23/pentagon-chief-says-some-coalition-partners-in-fight-against-isis-do-nothing

 

Advertisements