f1a7fd10d63f4760ab4fae653dae2546_18a4685bbc4a4843a6a5c1ac9e13f7d405_18

බ්ලටෙර් හා ප්ලාටිනිට එෆ් අයි එෆ් ඒ වසර 08 ක තරග තහනමක් පනවා තිබේ. ඒ සැකකටයුතු ලෙස මුදල් ගනුදෙනු සිදුකිරීම සම්බන්දයෙනි. සුවිස්ටර්ලන්තයේ සුරිච්හි ආචාර දර්ම පිළිබද කමිටුවක් මෙම තීරණය ලබා දෙන ලදී.  ඔවුන් දෙපල ක්‍රීඩා පිළිබද බේරුම්කරණ උසාවියට මේ පිලිබදව අබියාචනා කරන බව පවසති.

මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.aljazeera.com/news/2015/12/blatter-platini-banned-fifa-years-151221084315403.html

 

Advertisements