4480විලියම් කුමරු ඔටුන්නට දෙවැනි සුදුස්සාය. ඔහුට අදාලත්වයක් ඇති ඉහල ගනයේ සංවේදී කැබිනට් පත්‍රිකා වරින් වර ලැබෙන්නේ ආණ්ඩුවේ ඉහල අංශ වලිනි. ඔහුගේ පියාටද මේ ආකාරයටම කැබිනට් පත්‍රිකා ලැබේ. චාල්ස් කුමරුට ලැබෙන පත්‍රිකා සමහරවිට ආණ්ඩුවේ සමහරක් අමාත්‍යවරුද දැක නැත. ඒ ඔහු ඔටුන්නට හිමිකරු බැවිනි. විලියම් කුමරුට ඒවා ලැබෙන්නේ ඔහු කිරුළට අනාගත හිමිකරු බැවිනි. මෙහිදී චාල්ස් කුමරුට හා රැජිනට ලැබෙන වාර්තා වලට වඩා නුතන ඒවා විලියම් කුමරුට ලැබෙන බව වාර්තා වේ. ඒ අදාල රටවල් සම්බන්දයෙන් වන අතර සහ ඔහු නිරතුරුව රට රටවල සංචාරය කරන බැවිනි. මෙම වාර්තා කිරුළට හානි නොවන ලෙස යොදා ගතයුතු බව සදහන් වේ.

මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/dec/16/revealed-prince-william-also-receives-highly-sensitive-cabinet-papers

 

Advertisements