සවුදි අරාබිය ගල්ෆ් කලාපයේ තෙල් සම්පත අතින් පොහොසත්ය. මේ වන විට චන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සදහා පළමු වරට කාන්තාවන් ලියාපදිංචි වී තිබේ. ඒ සවුදියේ නගර සාබා චන්දයේදීය. රටේ පළමු වරට දුසිම් ගණන් කාන්තාවන් මෙම චන්දයට තරග වැදීමට නියමිතය. සවුදියේ කාන්තාවනට රිය පැදවීම තහනම් අතර රැකියාව, සරසවි ඉගෙනුම, පිටරටයාම, අදිකරණයේ නඩු පැවරීම සහ සමහර අවස්ථා වලදී වයිද්ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේදී පිරිමි බාරකරයාගේ අවසරය ලබා ගත යුතුව තිබේ.

මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමුවන්න.

http://www.aljazeera.com/news/2015/06/saudi-women-register-vote-150621081535058.html

 

 

Advertisements