a3b655d4403c2af1ac8f8d87ece17a53_L

අවන්ට් ගාඩ් පාවෙන අවි ගබඩාව පිළිබද සිද්දිය යට ගැසීමට උත්සාහයක් පවතින බව විශ්වසනීය ආරංචි මාර්ග වලින් අනාවරණය වී ඇත. මේ පිටුපස සිටින්නේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල අමාත්‍යවරු තිදෙනෙකි. අපි ආණ්ඩුවට බල කරමු. මේ නින්දිත උත්සාහය නතර කරන ලෙස. මෙවන් තත්වයක් ඇති වුවහොත් යහපාලන ආණ්ඩුවත් පැවතී රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවෙන් වෙනස් වන්නේ නැත.

Advertisements