5039

මෙසේ කියන්නේ බැන්කි මුන්ය. බැන්කි මුන් එකසත් ජාතීන්ගේ මහා ලේකම්වරයාය. හෙතෙම කියන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාදක හමුදාවල තදට සුරා කෑම සහ ලිංගික අපයෝජනය තිබෙන බවයි. මෙම කටයුතු වල යෙදන රටවල් නම් කිරීමට සහ ලැජ්ජාවට පත් කිරීමට ඔහු අපේක්ෂා කරනු ලැබේ. සාම සාදක හමුදාවනට එරෙහිව ලිංගික අපයෝජන සිද්දීන් ගණනාවක් වසර ගණනාවකදී  වාර්තා වී ඇත. මෙම සාම සාදක කටයුතු වල බොහෝ දුරට නිරත වන්නේ සංවර්දනය වෙමින් පවතින රටවල්ය. එයට නායකත්වය දෙන්නේ බන්ග්ලාදෙශයයි. මද්යම අප්‍රිකානු ජනරජයේ සාම සාදක මෙහෙයුමේදී වාර්තා වූ විෂමාචාර ගණන 57 ක් වන අතර එයින් චෝදනා 11 ක් ම ලිංගික සුරා කෑම සහ ලිංගික අපචාරයන් වේ.

http://www.theguardian.com/world/2015/aug/14/ban-ki-moon-says-sexual-abuse-in-un-peacekeeping-is-a-cancer-in-our-system

Advertisements