253ab5f93c604f0b886d5b6cb4b6c7b5_18

බේජින් පොලිසිය වැසිකිළියක මුනුන් අතට වැටී සිටි අලුත උපන් බිලිදියකගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට සමත්ව ඇත. ඇය චීන රෝහලක යහපත් සවුක්ය තත්වයෙන් සිටි. බලදාරින් ඇගේ දෙමාපියන් හදුනා ගැනීමට වෑයම් කරති. අවිවාහක චීන මවුවරු මෙසේ දරුවන් අතහැර දමන්නේ විවාහයෙන් පිටත උපදින දරුවන් පිළිබද සමාජීය ආකල්පය හේතුවෙනි. තවද ආබාද සහිතව උපදින දරුවන්ද මෙසේ අතහැර දැමේ. නමුත් මේ දරුවාට කිසිදු අබාදයක් නොමැති බව වාර්තා වේ.

Advertisements