20143715929283734_20

මෙසේ කලේ මත්ද්රවිය ජාවාරම්කරුවන්ටය. මෙය මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් වල දැඩි දෝෂදර්ශනයට හේතු විය. ඔවුන්ගේ හිස ගසා දැමුවේ කඩුවකින් කපාය. මේ අවුරුද්දේ සවුදියේ මරා දැමු ගණන 32 දක්වා ඉහල ගොස් තිබේ. ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිදානය මෙය දැඩි ලෙස හෙලා දැක තිබේ. සුවුදියේ ඉස්ලාම් ඉගැන්වීම් වලට අනුව ස්ත්‍රී දුෂණය, මිනීමැරීම විශ්වාසය අත්හැරීම හමුදා කොල්ලයන් සහ මත්ද්රවිය ජාවාරමට දඩුවම මරණය වේ. ගිය අවුරුද්දේ සවුදියේ මරා දැමු ගණන 78 කි. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබද මහා කොමසාරිස්ද මෙසේ මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මක වීම වැඩිවීම හෙලා දැක ඇත.

Advertisements