ආසියාවේ මානව හිමිකම් පිළිබද තවත් වීඩියෝවක් නරබන්න. මෙය විශේෂයෙන් මාර්තු 08 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය අලලා සැකසුනකි. ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය ගැනද සාකච්චා වේ.

Advertisements