බොහෝදෙනා සිතන්නේ එලෙසයි. එනම් ඉන්ද්‍රනිගේ දරුවා කරුමය නැතිනම් කර්මය කියාය. මේ ආකල්ප වෙනස්වී සමාජ සාදාරණත්වය ඉටුවන ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි වීමට තව කාලයක් ගතවනු ඇත. ඒ සදහා ඉන්ද්‍රනිලා ඉදිරියට පැමිණ අයුක්තිය ගැන හඩ නැගීම ඉතාම අවශ්‍ය දෙයක්. මේ වීඩියෝව නිර්මාණය කලේ ජනසංසදය. ඊයේ ඉන්ද්‍රානි. අද හෝ හෙට ඔබ හෝ මම විය හැකියි.

Advertisements