“බගවංතලාවේ සිසුවකු, ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 92 ක් ගත්තැයි රත් කළ යකඩයකින් පිළිස්සූ ඔහුගේ පාදය පියා බගවංතලාව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගන ලැබීය.
 
කකුලේ දියපට්ට කිහිපයක් දක්නට ඇත. දැනට ඔහු රෝහල් ගත කරනු ලැබ සිටි. ලකුණු 70 වැඩියෙන් ගන්නා අය ශිෂ්‍යත්වය සමත් අය හැටියට සලකේ .  ජනප්‍රිය පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීම සඳහා  කඩඉම් ප්‍රමාණය 140කි.”
 
05 වසර ශිෂ්‍යත්වය නොහොත් දෙමාපියන්ගේ ශිෂ්‍යත්වය නතර කර දැමීමට කාලය එලබ ඇත. එහෙත් මෙය විශ්ෂයෙන් ටියුෂන් මාස්ටර් ලාට ජාවාරමකි. නමුත් දිගින් දිගටම නොදරුවන් පිඩාවට සහ ජිවිත අනතුරට පාත්‍ර වේ.
Advertisements