මිනිසුන් මරමු. 
 
හරක් නොමරමු. 
 
එයටයි 
 
 දේශයත්
 
 රටත් ගමන් කරන්නේ ! 
 
හෙළ උරුමය 
 
 කාටද ? 
 
                     කුමකටද? 
 
13ට සංශෝදන
 
 ගෙන එන්නේ ? 
 
ප්‍රබාකරන් නැහැ 
 
 ඊලාම් සිහිනයත් එපා 
 
 අපි අසමු 
 
 හෙලා දකිමු 
 
 සුළු ජන අයිතීන් 
 
 කප්පාදුව 
 
 තවත් යුද්දයකට 
 
 ලෙවැගුරුමකට
 
 මිස අන් කුමටද? 
 
13 (+)
 
ගෙනවයි කියූ 
 
 ජනපති කෝ? 
 
ඔහුයි 
 
 හෙළ උරුමයයි 
 
 දෙකක් නොව 
 
 එකකි. 
Advertisements