රෝල්ස් රෝයි 
 
 බි එම් ඩබ්ලිවු 
 
 කාටද 
 
 කුමටද
 
 පොදු රදු මඩුලු 
 
 ලොක්කන්ට 
 
 පාවිච්චියෙන්
 
 පසු කාටද?
 
 ලෝකය දුටු 
 
 අබ්යවකාශය නොදුටු 
 
 රාජපක්ෂ පුතුන්ටද ?
 
 රෝල්ස් රෝයි 
 
 මිලියන 31 සිට ඉහලට 
 
 බි එම් ඩබ්ලිවු 
 
මිළියන 7 සිට ඉහළට 
 
 කන්න නැති
 
 පොඩි එකාට
 
 බුදු සරණයි ! 
Advertisements