මම නිදහස් 
 
 නිදහස් 
 
 හැබැයි උන් අයෙත් 
 
 එන නිසා 
 
 කට අරිනවද 
 
 නැද්ද 
 
 තීරණයක් නැහැ !
 
 ලොක්කා කිවුවා 
 
 ගෙදර ගිනි පිටතට දෙන්න 
 
එපා කියලා . 
 
කිවුවොත්
 
 අපේ ෂරියා නීතිය 
 
 ඒ කියන්නේ
 
 PTA 
 
උන් ආයෙත් 
 
එන නිසා 
 
 ඊලග ගොදුර 
 
 ඔබ විය හැකියි.
 
 මක්නිසාද 
 
 ඔහු
 
 උතුරේ ප්‍රබාටත්
 
 වැඩිය බයානක 
 
නිසා !
Advertisements