මරා දක්ෂය 
 
 ෆොන්සේකාට 
 
 ශිරානිට 
 
 කාලය 
 
 දේශය 
 
 මහජන කැමැත්ත 
 
 සියල්ල බලා 
 
ගේම දුන්නේය. 
 
සියල්ල බලා 
 
දුමින්ද සෝදා 
 
 ගෙට ගත්තේය. 
 
යුක්ති ක්‍රියාදාමය 
 
 යුක්ති මාෆියාවකි. 
 
අද 
 
උදැසන 
 
 නවලෝක රෝහලේ
 
 රතින්ඥ 
 
 ඒ මාෆියාවට
 
 ආශීර්වාදයකි. 
Advertisements