පන්හිද අවියකි 
 
 මුන් එයට බයය. 
 
ලසන්ත මරා දැමිණි.
 
 යුද්දය නිමා විය 
 
ගැටුම නිමා නොවිණි 
 
ඇදී ඇදී ඉදිරියටා 
 
 උදයන්ට ගිනි තැබිණි. 
 
හමුදාවේ වැඩක් ! 
 
උතුර මිලිටරිකරණය 
 
 ගොවිපලට 
 
 කඩ මන්ඩියට
 
 හමුදාව 
 
 අවුල 
 
මචංගේ නොව
 
 මරාගේය. 
Advertisements