කොහෝ කොහෝ 
 
 විදායක ජනාදිපතිට තිත. 
 
මයිනා 
 
 පාර්ලිමේන්තුවට 
 
 උපන්දින සාජ්ජයක්. 
 
(නාමල් බේබිට 26 යි )
 
උතුරට
 
 චන්දයක්. 
 
උදයන්ට 
 
ප්‍රහාරයක්. 
 
බක්මහ 
 
 බියක් සැකක් නැතිව
 
 ගම රට යනෝ 
 
 නැතිනම් 
 
 දනෝ 
 
 කුරහන් සාටකයට 
 
 කරන දේ. 
Advertisements