බ්‍රිතාන්‍ය ඉහල දේශපාලන අදිකාරිය තුල තචර්ගේ කාලසීමාව ඉතිහාසගත එකක් බව ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රථම අගමැතිනිය වූ ජුලියා ගිලාඩ් පවසන්නීය. හිටපු බ්‍රිතාන්‍ය නායිකාව සදුදා අබවප්ප්‍රප්ත විය. ගිලාඩ් මහත්මියද තැචර් හා සමානය. වරදකරු කිරීමේදී ඇගේ ශක්තිය ඇගේ සමිපතයින් මෙන්ම ශක්තිමත් විරුද්දවාදින්ද හදුනාගෙන සිටි බව තැචර් ගැන ප්‍රසංශා මුකයෙන් කතා කරන ජුලියා ගිලාඩ් වැඩි දුරටත් සදහන් කරන්නීය. තැචර්ගේ ලෝක දේශපාලන දෘෂ්ටිය සමග තමා එකග නොවුනද ඇය ලොව කාන්තාවන්ගේ ඉතිහාසය වෙනස් කල බව ජුලියා ගිලාඩ් වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටින්නීය.
Advertisements