ඇටසැකිලි 154
යු එන් පි
 ජේ වී පි
 බිය වෙයි.
 රාජපක්ෂ
 කොමිසම ගැන.
 මෙය
 අවතාරයකි
එන
 යු එන් පි
 පිටුපස.
 ජේ වී පි
නායකත්වයත්
 වෙනස් වෙනවලු.
ජනහඩ
කුමක්ද? 88/89
පත්කළ
 තහනම් කල
 මනෝරි මුත්තෙට්ටුවේගම
 ප්‍රමුක
 කොමිසම් වාර්තා
 බලගන්වන ලෙසයි.
Advertisements