කවුද කියන්නේ? 
 
 මුස්ලිම්වරු
 
 නැහැ 
 
 එහෙනම් 
 
 මේ ආණ්ඩුව.
 
 ඒ මොකද ? 
 
මිනිස්සුන්ට 
 
 තැලෙන 
 
 පැගෙන 
 
 පොඩි මිනිහට 
 
 ප්‍රශ්න 
 
 අමතක කරවන්න 
 
මොන ප්‍රශ්නද ?
 
විශේෂයෙන් 
 
 ඉහල යන
 
 ජිවන වියදම 
Advertisements