අද හුරුය
 
 හැමතැනම 
 
 බිත්තර 
 
නැතත් 
 
 කුණුවීම 
 
ඇත. 
 
Politics
 
Economics 
 
Justice
 
 Sports
 
 Religion 
 
කහවත්ත ගාතන 
 
 මිය ගියේ
 
 ගැහැනුන්ය. 
 
යුක්තිය
 
 මියගොස්ය. 
 
ජනපති රාජපක්ෂ 
 
 කරයි යෝජනා
 
 පකිස්ථාන 
 
 දේශපාලනයේ 
 
 කාන්තා 
 
 නියෝජනය
 
 වැඩි කිරීමට 
.
 කුහකත්වයද ? 
 
කුනුවිමද? 
Advertisements