මයිත්රිපාල සිරිසේන 
 
 අගමැති වෙන්නයි
 
ඉන්නේ. 
 
ඇදුම් කඩයට 
 
 එල්ල වූ ප්‍රහාරය. 
 
පොලිසිය බලා සිටීම 
 
 නිලදාරීන්ගේ වරදක්ලු 
 
 කාටද මේ කියන්නේ 
 
 කාටද මේ බොරු ගොතන්නේ 
 
 බොදු බලය 
 
 ආණ්ඩුවේ වැඩක්.
 
 ඔවුන් නොකරා 
 
වෙන්න පුළුවන් 
 
 මේ ආතතිය 
 
 ඇති කරන්නේ 
 
 ආණ්ඩුවේ පැවැත්මට 
 
 දුෂණය 
 
 වංචාව 
 
 මැර බලය 
 
 පවුල් බලය 
 
 තර කර ගැනීමට 
Advertisements