ඒ අදුරු යුගය
 
 88 , 89 බිෂණය
 
 මාතලේ රෝහලේ
 
 සමුහ මිනීවල 
 
 දැන්
 
 ජේ වී පෙ 
 
 යු එන් පි 
 
 ගජබා රෙජිමේන්තුව 
 
 මොකද කියන්නේ ?
 
88,89 බිෂණය 
 
 අපරාදකරුවන්ට
 
 දැන්වත්
 
 දඩුවම් කරමුද? 
 
නැතිනම් 
 
 ඉතිහාසය
 
 නැවත ලියමුද? 
 
තීරණය
 
 ජනතාව සතුය. 
Advertisements