ලේෆ්ට් 
 රයිට් 
 YES SIR 
YES SIR 
ගහමු සැලියුට් 
 ඉවසීම 
 කෙසේවෙතත් 
 නිවට සංස්කෘතියකට, 
පාසල් සිසුන්ට 
 සරසවි සිසුන්ට 
 මිලිටරි පුහුණුව. 
අසැබි වදන් 
 ලිංගික අතවර
 මාරාන්තික අනතුරු 
 මැදින් 
 කොහි යන්නේ 
 රාජපක්ෂට 
 අවශ්‍ය 
 නිවටයින් පිරිසක් 
 තැනීමටා 
Advertisements