ඔන්න ඊයෙත් 
 
 ඔන්න ඊයෙත් 
 
 කුරුල්ලෝ
 
 කුරුල්ලෝ
 
 හම්බන්තොට හැදුවා
 
 මහා ගලක්. 
 
හැපිලා 
 
 වින්ඩ්ස්ක්රිනයේ 
 
 කුරුල්ලෝ
 
 මේ මත්තලදී.
 
අපි 
 
 ඉගිල්ලෙමු 
 
 ඉගිල්ලෙමු 
 
 තනි තටුවෙන්. 
 
කුරුල්ලෝ මරා 
 
 මරා රාජ්ජයේ . 
Advertisements