ජි එලුත්

 
හැප්පෙයි 
 
 කැනේඩියන් සෙනෙට් සබික 
 
 සමග. 
 
අගවිනුසුරු 
 
 දෝෂාබියෝගය 
 
ගැන. 
 
ඇරයුමකි 
 
 පැමිනෙන්නට 
 
 නීතිඥ සංගම් 
 
 සබාපති පිළිගැනුමට 
 
 පැමිණියොත් ඔබ 
 
 අපට ශක්තියකි. 
 
ඔබට වුදේ 
 
 ජිනිවා යෝජනවටද
 
 පාදක විය. 
 
43 වැනි අගවිනිසුරුවරිය 
 
ඔබ තවමත්
 
 යුක්තිය අගයන
 
 ජන හදගැස්ම සමගයි. 
Advertisements