ජිනීවා 
 
 සර්ව වාරික සමාලෝචනය
 
 ඒකමතිකව 
 
 සම්මතයි. 
 
දැන්වත් 
 
 හැදෙමුද?
 
 නැසෙමුද ? 
 
හැදීමට නම් 
 
 ආන්ඩුවේ 
 
 උසි ගැන්වීමට
 
 43 වැනි අගවිනිසුරුවරිය 
 
 අල්ලස් කොමිසමට 
 
කැදවීම 
 
 නතර කරමු. 
 
ඒයින් 
 
 නීතියේ ආදිපත්‍ය 
 
 අදිකරණ සුවාදිනත්වය 
 
 සහතික කරමු. 
 
මේ 
 
කුඩා පියවර
 
 ගැනීම
 
 පියවර දහසකට 
 
 වඩා වටී .
Advertisements