වර්ෂය 
 
1999
 
 බිබිලේ
 
 දේශපාලන
 
 ගාතන දෙකකි. 
 
 2013.03. 14
ඇය 
 
 දැස් වැසූ දෙවගන
 
 දුනි 
 
 මරණ දඩුවම. 
 
දඩුවමක් 
 
 නොවන
 
 දඩුවම.
 
 ශිෂ්ට දඩුවමේ 
 
 අරමුණ 
 
 පුනරුත්ථාපනය. 
 
 අපි යමු 
 
 ගෝත්‍රික ආශ්චර්යකට
 
 දැන් 
 
යුක්තියද 
 
 ගෝත්‍රිකය
 
 ඇසට ඇසක් 
 
 දතට දතක් 
 
 ජිවිතයට ජිවිතයක් 
 
 My Lordship 
 
යමු 
 
ගෝත්‍රික අශ්චර්යකට ! 
Advertisements