නීතියේ ආදිපත්‍ය
 
 මානව හිමිකම්
 
 මාස 15 කට පෙර
 
 බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයා 
 
 මරා දැමීම 
 
 පෙම්වතියට 
 
 ලිංගික අතවර 
 
එක් සැකකරුවෙක් 
 
 ආණ්ඩුවේ 
 
 කොටස්කරුවෙක් 
 
 මහින්දගේ නාමල්ගේ
 
 අතිජාත මිත්‍රයෙක්. 
 
පොදු රදු මඩුලු සමුළුව 
 
 කොට උඩ යයිද ? 
 
යුක්තිය
 
 නැත
 
 රැජිනටත් 
 
කියනවලු ! 
 
මොකැයි 
 
 කරන්නේ 
Advertisements