අපි කාට කියමුද? 
 
 අපි කාට කියමුද? 
 
රෝල්ස් රෝයි 
 
 කොටි 15 වයි.
 
 දැන් 
 
කොලබ වරායේ 
 
 උන්ට රජ සැප
 
 කාබාසිනියා කරන්නේ
 
 මහජන මුදල් 
 
 ලිබියන් 
 
පුතුන්ට ගිය කල
 
 හැබැයි
 
 ගඩාපි 
 
 අවුරුදු 40 ක් හිටියා . 
 
මුන්ට විරුද්දව 
 
 poem 
 
හරි ලියමු. 
 
 එය 
 
 අදහාගත නොහැකි 
 
 නිහඩ බවට වඩා 
 
උතුම්. 
Advertisements