1988 – 1989 
 
 මාතලේ 
 
ඇටසැකිලි 200 ක් 
 
 කවුද හිටියේ
 
 ඒ කාලේ හමුදාවේ 
 
 2009 
 
දෙමල ජනයා
 
 මනුෂ්‍ය සංහාරය 
 
 2006 
 
1.ත්‍රිකුණාමල සිසුන් 05
 
 2.සහන සේවකයින් 17
 
 ගාතන 
 
 2012 
 
43 වැනි අගවිනිසුරුවරිය 
 
 මේ ජිනීවා 
 
 කොලබ නෙමෙයි. 
 
සියල්ල 
 
බොරුයි කිවහැකිද? 
 
ඇමෙරිකන් 
 
පළමු යෝජනාව 
 
 දෙවන යෝජනාව ලගදීම. 
 
 LLRC ක්‍රියාත්මක කරනු. 
 
අපි මනුෂ්‍යයෝ 
 
 මානව හිමිකම් උල්ලන්ගනයන් 
 
පරික්ෂා කරනු 
 
 එසේ නැතුව 
 
 ඉදිරියක් නැත 
 
 සන්වර්දනයක් නැත. 
 
ආශ්චර්ය වල්වදී. 
Advertisements