ඒ කාලේ 
 
 හිරේ හිටපු කාලේ 
 
 හැමදාම 
 
රුප පෙට්ටියේ 
 
 ඉන්පසුව 
 
 බේතකටවත් නැහැ 
 
 දැන් ආයි මුණ දාගෙන. 
 
ජිනීවා 
 
 යුද අපරාද 
 
 බාලචන්ද්‍රන් ගැන 
 
දන්නේ නැහැලු 
 
 අපි නොදන්න live 
 
 හිරේ හිටියනම් 
 
වීරයෙක් 
 
 දැන් නිකන් …………. 
 
හමුදාවේදී කරපුව
 
 මිනිස්සු දන්නවා 
 
 හෙට අනිද්දට 
 
 ආණ්ඩුවට ගියත් 
 
 පුදුම වෙන්න 
 
දෙයක් නැහැ.
Advertisements