ඉන්දීය දෙමල ජනයා 
 
 කිපෙති.
 
 ඇමෙරිකාව
 
 ලංකාවට එරෙහිව. 
 
ජිනීවා 
 
 හිමිකම් කඩවීම්. 
 
ඉන්දියාව support කරයිද? 
 
12 හැවිරිදි පුත 
 
 නුබ නිහඩයි. 
 
නුබ කල වරද
 
 තාත්තා 
 
 ලේ පිපාසිකයකු වීමද?
 
 චයාරුප ඇත්තද?
 
 Photoshop
 
 කල නොහැකි 
 
දෙයක් නැත. 
 
නුබ නිහඩයි. 
 
නැගිටින්න 
 
 නැගිටින්න 
 
 වූ දේ කියන්න 
 
 සරත් මාමාත් 
 
දන්නේ නැතිලු!
 
 සත්‍ය කියන්න 
 
 බාලචන්ද්‍රන්? 
Advertisements