දේශද්‍රෝහිද? 
 
දේශප්‍රේමිද? 
 
 ශ්‍රී ලංකාවට 
 
එරෙහිව 
 
ජිනීවාවල 
 
 ඇමෙරිකන් 
 
යෝජනාව. 
 
EU will support 
 
 අපි කුමක් කරමුද? 
 
 මවුබිම නැතිනම් මරණය ! 
 
වැරදි හංගගෙන ඉමුද 
 
 දේශ ප්‍රේමයේ නමින්. 
 
වැරදි හදා ගෙන 
 
 ඉදිරියට යමුද ? 
 
දේශ ද්‍රෝහිත්වයේ 
 
 ලේබලයෙන්?
 
 තීරණය ඔබ සතුයි.
Advertisements