මවක් සොයයි යුක්තිය !

  මේ ලංකාව 
 
 වයස අවුරුදු 05 යි. 
 
හිටපු නවලෝක මුදලාලිගේ 
 
 නවලෝකය 
 
 ඒම් ආර් අයි 
 
 බිලිගත්තා මල් කැකුල . 
 
මියගිය පසුත් දින 04ක් 
 
 සිද්දිය යට ගැසීමට 
 
 මේ ලංකාව
 
 හිටපු යුක්තියේ දෙවගනගේ 
 
 බෙල්ල කැපිණි . 
 
මව සොයන යුක්තිය 
 
 නොමල ගෙයකින්
 
 අබ සෙවීමක් වේද? 
About these ads

One thought on “මවක් සොයයි යුක්තිය !

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / වෙනස් කරන්න )