මේ ලංකාව 
 
 වයස අවුරුදු 05 යි. 
 
හිටපු නවලෝක මුදලාලිගේ 
 
 නවලෝකය 
 
 ඒම් ආර් අයි 
 
 බිලිගත්තා මල් කැකුල . 
 
මියගිය පසුත් දින 04ක් 
 
 සිද්දිය යට ගැසීමට 
 
 මේ ලංකාව
 
 හිටපු යුක්තියේ දෙවගනගේ 
 
 බෙල්ල කැපිණි . 
 
මව සොයන යුක්තිය 
 
 නොමල ගෙයකින්
 
 අබ සෙවීමක් වේද? 
Advertisements