බරපතල වංචාකරු චන්දන විරවිකරම නොහොත් සක්විති රණසිංහ අද දිවි විවාහයට වැරදිකරු විය. ඔහුට වසර දෙකක බරපතල සිරදඩුවම් සහ රුපියල් 25,000 ක දඩයක් නියම විය. මෙම වන්චාකරුගේ උපායට හසු වූ කාන්තාවන් දෙදෙනාගේ ඉරණම කෙබදු විද? එක බිරියක් තවමත් සිරගේදරය. සක්විති රණසිංහ නමැති වංචාකරු මොහොතකට අමතක කර ඔහුගේ බිරින්දවරුන්ගේ සහ දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය. අනෙක් කරුණ ඔහු සිදුකල මුදල් වංචාවන්ට වහාම ප්‍රමුකත්වය දී දඩුවම් පැමිණ විය යුතුව ඇත. තවමත් ශ්‍රී ලංකාවේ සක්විතිලට හසුවන සාමාන්‍ය පුද්ගලයින් සිටිති. ඒ නිසා ලියාපදිංචි නොකළ මුල්‍ය සමාගම් ගැන දැඩි පිලිවෙතක් අනුගමනය කල යුතුව ඇත.
Advertisements