එම් ඩබ්ලිවු ජයන්තා ප්‍රියශාන්ති 43 හැවිරිදි විවාහක මවකි. මෙම ස්ත්‍රී දුෂණ අපරාදයට ඇය ගොදුරු වන්නේ 2013 ජනවාරි 04 වැනිදාය. ස්ත්‍රී දුෂකයා කැලණිය බුලුගහ හන්දිය ශාන්ති විහාරයේ නායක චිවරදාරි අබගම්පොල සිලරතනය. අපරාදය සිද්දවන්නේ පන්සලේය. ඇය දිගින් දිගටම සිදුවූ ලේ වහනය නිසා ජනවාරි 27 රාගම මහා රෝහලට ඇතුලත් වී තිබේ. ඒ 14 වාට්ටුව සහ 12 වන ඇදයි. රෝහල් පොලිසිය සහ පැලියගොඩ පොලිසිය ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇත. රෝහලේ වයිද්යවරයෙකු බලෙන් මෙන් ඇයව මානසික රෝගී වාට්ටුවට ඇතුල් කිරීමට උත්සහ ගෙන තිබේ
Advertisements