හිටපු ගෝතමාලා නායකයාට මනුෂ්‍ය සංහාර පිළිබද චෝදනා එල්ලව වී ඇත. ගෝතමාලා අදිකරණයක විනිසුරුවරයකු හිටපු ආඥාදිපති එෆ්රින් රිඔස් මොන්ට් ට එරෙහිව නඩු විබාග කිරීමට නියෝග දී තිබේ. ඒ 1982 සහ 1983 කාල පරිච්චේදයේ ආදිවාසීන් 1750 කට වැඩි පිරිසක් ගාතනය කිරීම ගැනයි. 86 හැවිරිදි හිටපු ආඥාදිපති සදුදා අදිකරණයේ පෙනී සිටි අවස්ථාවේ විනිසුරු මිගුඑල් ගල්වෙස් මනුෂ්‍ය සංහාර සහ මනුෂ්‍යත්වයට එරෙහි අපරාද වලට එරෙහිව නඩුවක් ආරම්බ කිරීමට නියෝග කළේය. මේ අබිමතය පිලිබදව ශේෂ්ට්‍රදිකරණයෙන් පිටත රැස්වූ සමහරක් වින්දිතයින්ගේ ඥාතීන් රතිඥා පත්තු කරමින් තම සතුට පල කළහ.
Advertisements