ගිය වසරේ ඇපල් නිෂ්පාදන සදහා කර්මාන්ත ශාලා 11 කදී ළමුන් 106 ක් යොදා ගෙන ඇති බව අබ්යන්තර විගණනයක් හෙළිදරවු කරයි. සිය නිෂ්පාදන ජාලයේදී ළමා ශ්‍රමිකයින් පිළිබද බහු විදි සිද්දීන් ඇපල් විසින් සොයා ගෙන ඇත. එයට චීන කොම්පැනියක් වයස 16 ට අඩු ළමයින් 74 ක් සේවයට යොදා ගැනීමද ඇතුලත් වේ. වාර්තාවේ ෆොක්සන්හි සේවා තත්වයන් හමුවේ සේවකයින් සියදිවි නසා ගැනීමේ සිද්දීන් මාලාවක් ගැන ද සදහන්ව ඇත. මෙම ළමා ශ්‍රමිකයින් බදවා ගෙන ඇත්තේ වියාජ හැදුනුම් පත්‍ර යොදා ගනිමිනි.
Advertisements