රටේ නිතිය රකින්නට තියෙන ආයතනය මෙබදුනම් සෙසු අංශ ගැන සිතා ගැනීම අපහසු නැත. නීතියේ අදිපත්‍ය මානව හිමිකම් ආරක්ෂා නොවන රටක් කෙබදු සන්වර්දනයක් ලබා ගත්තද එයින් වැඩක් නැත. නීතිවිරෝදී පොලිසියකින් පාලකයින් වරප්‍රසාද ලබා ගන්නා අතර සාමාන්ය ජනයා නිරතුරුව පිඩාවට පත් වේ. මෙය වෙනස් කල යුතුය. ඒ සදහා සමිත වැනි පුරවැසියන් බල ගැන්විය යුතුය. සමිත වැනි ජනයා බිය නැත. තම මානව හිමිකම් කඩවීම් ගැන කතා කරන්නට බිය නැත. එය සුවිශාල සම්පතකි. වෙනසක් සදහා දනාත්මක සාදකයකි. බලාපොරොත්තු තබා ගනිමු.

Advertisements