සත්ව කරුණාව ගැන පාරම්බාන ගංගාරාමය සියලු බුදුබණ විහිළුවක් කරමින් මේ අලි පැටියාට වද දෙයි. මෙය ලැජ්ජා සහගතය. ආගමට නින්දාවකි. සත්ව අයිතිවසිකම් ගැන කතා කරන ක්රියදරයින්ට පෙරට විත් ගංගාගේ නිදහස ආරක්ෂා කර දෙන්නයි අපි ඉල්ලමු. කෝ සත්ව හිංසනයට එරෙහි පිරිස්? සත්ව අයිතීන් රැකිය යුත්තේ හරකුන්ගේ පමණක්ද? මේ වීඩියෝව නරබන්න. සැබෑ සත්ව අවිහිංසාව ගන්ගාගෙන් අරබන්න. එවිට සැබෑ වෙනසක් සිදුවනු ඇත.

Advertisements