හිටපු අගවිනිසුරුවරිය නැවත සේවයේ පිහිටුවන්නයි අන්තර්ජාතික නීතිවේදීන්ගේ කොමිසම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලයි. ඒ වගේම ඔවුන් හිටපු නීතිපති මොහාන් පිරිස් නව අගවිනිසුරුවරයා ලෙස පත්වීම හෙලා දැක තිබේ. ඔවුන් නව අගවිනිසුරුවරයාගේ පත්වීම රටේ නීතියේ අදිපත්‍ය සහ වගවීම පිලිබදව බරපතල තැකීමක් ඇති කරන බවද පවසති. හිටපු අගවිනිසුරුවරිය සම්බන්දයෙන් ගැටළු වෙතොත් ඒ පිලිබදව නිසි ක්‍රියාදාමය සහ නිසි දෝෂාබියෝග ක්‍රියාදාමයක් අනුව සලකා බැලිය යුතු බවද ප්‍රකාශ කරති. ඔවුන් වැඩි දුරටත් කියා සිටින්නේ මොහාන් පිරිස් රටේ ඉහල නයිතික තනතුරු රැසක් දැරු බවත් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ හැසිරීම ආරක්ෂා කිරීමේලා ඔහු ක්‍රියාකාරී බුමිකාවක් සිදු කල බවත්ය.
Advertisements