මෙම ආදිවාසී ප්‍රජාව පුද්ගලයින් 400 ක ගෙන් සමන්විතය. ඔවුන් ඇමසන් වැසි වනාන්තර රැක ගැනීමට එක්වදෝර් හමුදාව සහ දකුණු ඇමෙරිකාවේ විශාලතම තෙල් සමාගම සමග සටන් වැදීමට සුදානම්ය. මෙම වැසි වනාන්තරය හෙක්ටයාර් 70,000 කින් සමන්විතය. සනි ඉස්ල හි මෙම කිච්වා ගෝත්‍රය තම බුමිය රැක ගැනීමට මරණය දක්වා සටන් කිරීමට සුදානම් බව පවසයි. පෙට්‍රොමොනස් නම් මෙම තෙල් සාමාගම රජයේ ආරක්ෂක අංශ වල රැකවරණය යටතේ ජනවාරි 15 වැනිදා පුර්වේක්ෂණ කටයුතු ආරම්බ කරන බව ගෝත්‍රයේ සාමාජිකයින්ට දැනුම් දී ඇත. 
Advertisements