ජනවාරි 10 සහ 11 දින වල නීතිඥවරු අදිකරණ කටයුතු වලට සහබාගි නොවීමට තීරණය කල බව නීතිඥ සංගමය පවසයි. නීතිඥ සංගමය ගන්නා තීරණයකට තමන් සහය දෙන බව මහේස්ත්‍රාත්වරුන් සහ දිසා විනිසුරුවර්න්ගෙන් සැදුනු අදිකරණ සේවා සංගමය කියා සිටි. ඒ නීතිඥ සංගමය අදිකරණයේ සුවාදිනත්වය ආරක්ෂා කිරීමට ගන්නා තීරණ සම්බන්දයෙනි. 
Advertisements