රිසානා නෆික්ට මිට සුවල්ප මොහොතකට පෙර මරණිය දණ්ඩනය ලබා දුන් බව වාර්තා වේ. මරා රෙජිමයට මේවායේ ගානක් නැත. කරපු කෙන්ගෙඩිය කුත් නැත. තවත් තරුණ ජිවිතයක් අපට අහිමි විය.
Advertisements