2006 වසරේ මියගිය අද ගොවි ලන්දගේ අරියදසගේ බිරිද අදාල කුබුර වගා කර ගෙන එන අතර දැනට කන්න තුනක් තිස්සේ එයට එම කුබුරේ ඉඩම් හිමියා වන තංගල්ල සැමුවෙල් මාවතේ පදිංචි බුද්දදාස අමරසිංහ දිගින් දිගටම බදා කරයි. ප්‍රශ්නය නෙටොල්පිටිය ගොවිජන සේවා කාර්යාලයෙන් හම්බන්තොට ගොවිජන සේවා සහකාර කොමසාරිස්ටත් එතනින් හම්බන්තොට ගොවිජන සේවා කොමසාරිස්ටත් දැනට කොලබ ගොවිජන සේවා කොමසාරිස් ජෙනරාල්ටත් යොමුව ඇත. නමුත් අගතියට පත් පාර්ශවයට කිසිදු සහනයක් නැත. මේ පිටුපස ඇති දේශපාලන හස්තය තේරුම් ගත් ගොවින් නොබෝදා හබන්තොට ගොවිජන සේවා කාර්යාලය ඉදිරිපිට සත්‍යග්රහනයක්ද පවත්වා තිබේ. හම්බන්තොට ගොවිජන සේවා සහකාර කොමසාරිස් 2013 ජනවාරි මස පොරොන්දුවූ පරිදි පරීක්ෂණයක් පවත්වා විසදුමක් ලබා දෙයිද? සියලු ගොවි ජනතාව බලා සිටි. අපිද අසමු. දකුණු ලක ආශ්ච්ර්යේ නිරුවත මෙයද කියා.?
Advertisements